แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องบริการติดต่อ