ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 0-7354-2038

โทรสาร 0-7354-2038
E-mail : kaluwonuea@kaluwonuea.go.th