ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 0-7354-2038 โทรสาร 0-7354-2038
E-mail:-