1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
  6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอบุคคลธรรมดา
  7. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 
  8. การรับชำระภาษีป้าย
  9. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  10. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21