ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น 8 ยุทธศาสตร์คือ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผนการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ด้านจัดการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
1.2 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
1.3 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
1.4 จัดทำผังเมืองและผังตำบล
2. แนวทางการพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการศึกษา
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน พัฒนาด้านการสาธารณสุข
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับสู่อาเซียน
3. แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการการปกครอง ประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการ รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน ท้องถิ่น
4. แนวทางการพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
     4.1 ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุน ในท้องถิ่นและเมืองชายแดน เพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับอาเซียน
4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
5. แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนเมือง
5.4 จัดทำระบบกำจัดและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
5.5 ส่งเสริและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
6. แนวทางการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     6.1 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
6.3 ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและ ประชาชน
7. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการหลักธรรมภิบาล
     7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยาธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบให้การบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการปรปะชาชน
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน