นโยบายการพัฒนาของนายกเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน เช่น ถนน ทางเท้า คูระบาย น้ำ เขื่อน คลอง ไฟฟ้าสาธารณะประปาโทรคมนาคม และการให้บริการด้านต่างๆ แก่ท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามความจำเป็นตามกำลังงบประมาณและลำดับความสำคัญให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขในเรื่องต่างๆ เช่น ในเรื่องน้ำท่วมขัง รวมทั้งสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

     2.1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จัดงานรอมฎอน จัดงานวันลอยกระทง ตักบาตร ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาเพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา ทั้งการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์กีฬา การสร้างเครือข่ายองค์กรการกีฬา การจัดตั้งกลุ่มชมรม ฯลฯ
2.5 เสริมสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน มัสยิด วัดและโรงเรียนให้มีการถ่ายทอด เรียนรู้ และปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนาตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทาง ศาสนาอิสลาม พุทธศาสนาและต่อเนื่อง เช่น งานวันอาซูรอสัมพันธ์ งานวันเมาลิดสัมพันธ์ งานตาดีกาสัมพันธ์ วันฮารีรายอ วันปีใหม่ของอิสลาม วันผู้สูงอายุ วันลอยกระทง เป็นต้น
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนด้านศาสนา เช่น กีรออาตี(อัล-กุรอาน) อาฟิฮกุรอาน ดะวะสัมพันธ์

3. นโยบายด้านสาธารณสุข

     3.1 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนการบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
3.3 จัดให้มีระบบสุขาภิบาลในระดับครัวเรือนและให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้อง
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น

4. นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์

     4.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆที่เทศบาลได้จัดทำขึ้นรวมทั้งโครงการที่ชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
4.2 สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เองและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนใน การนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาเสนอให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสนับสนุนช่วยเหลือ
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือในการส่งเคราะห์แก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้เด็กกำพร้าที่ไร้ที่พึ่งผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพา ต้นเองได้
4.4 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคลินิกยุติธรรมประจำตำบล เพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน

5. นโยบายด้านความปลอดภัย

     5.1 จัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน ในการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน
5.2 จัดให้มีสถานีดับเพลิงที่ได้มาตรฐานในการเฝ้าระวังและระงับอัคคีภัย
5.3 สนับสนุนการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน
5.4 สนับสนุนให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

     6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะ ผู้มีรายได้น้อย เช่น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพ
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บุคคลกรการท่องเที่ยวสำหรับบริการนักท่องเที่ยวให้ครบวงจร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว

7.นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     7.1 รณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล โดยเฉพาะบริเวณถนน ทางเดินเท้า ที่สาธารณและบริเวณบ้านเรือน เพื่อให้เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือเป็นตำบลสะอาด น่าอยู่ยั่งยืน
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาด
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก การสร้างวินัยให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกานอนุรักษ์บำรุงรักษาและฟื้นฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7.4 ควบคุมและป้องกันการเกิดมลพิษต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงมลภาวะทางถนน

8. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

     8.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลในทุกขั้นตอนการบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
8.2 นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารทุกรูปแบบทุกหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน
8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลและเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น
8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลโดยการส่งเข้าศึกษา ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ
8.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึงถูกต้อง รัดกุม และเป็นธรรมมากที่สุด แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น มีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้และให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการพัฒนา แก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน