inside_06

ประวัติข้อมูลทั่วไป

 

ตำบลกะลุวอเหนือ เป็นตำบลที่แยกจากตำบลกะลุวอ เมื่อ พ.ศ.2513 ซึ่งเดิมเป็นเมืองหนึ่งของรัฐปัตตานี ราษฎรส่วนใหญ่มาจากปัตตานีและตากใบ
“กะลุวอ” เป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่า “กลัว” เป็นภาษาตรังกานู แปลว่า “ถอยออก” สาเหตุเรื่องจากเจ้าเมืองรัฐตรังกานูได้เดินทางโดยเรือใบจะไปอำเภอตากใบเข้าทางปาก น้ำบางนราและได้หลงทาง จึงสั่งให้
ลูกเรือออกกลับทางเดิมเพราะว่า “กลัว” และเมื่อมีผู้อาศัยอยู่กันมากนั้น จึงมีการแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่างๆ ขึ้นเป็น ตำบลกะลุวอเหนือ ในปัจจุบันนี้

 

ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ และแผนที่ตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส ประมาณ 3.5 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 47.14 ตร.กม. หรือ ประมาณ 29,462.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ภูมิประเทศ
มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าพรุน้ำขังตลอดปี ที่ราบลุ่มทุ่งนา ที่ชายทะเล ดินมีลักษณะเป็นดินทราย ดินป่าพรุ น้ำท่วมขังและเปรี้ยวฝาด ไม่สามารถทำนาได้ ส่วนพื้นที่ที่สามารถทำนาได้ ก็จะมีน้ำท่วมในฤดูฝน ตำบลกะลุวอเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านบางมะนาว
หมู่ที่ 2 บ้านค่าย
หมู่ที่ 3 บ้านเปล
หมู่ที่ 4 บ้านเขาตันหยง
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่
หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง
หมู่ที่ 7 บ้านปูลากาป๊ะ
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสยา
หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง
หมู่ที่ 10 บ้านคีรี
หมู่ที่ 11 บ้านตือลาฆอปาลัส
หมู่ที่ 12 บ้านบูกิตอ่าวมะนาว
หมู่ที่ 13 บ้านสะปอม