โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นายอัสมีรี  แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สำหรับผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

โดยคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา ประเภทละ 2 คน จำนวน 6 คน ของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

0