มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาบุคลากรของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจโดยมิชอบ

Posted by:

 

0