โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณวัดพิกุลทอง หมูที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศนมตรีตำบลกะลุวอเหนือ มอบให้ นายประภัสสร ตุนาคุน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ซึ่งประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีชุมชนต่างๆที่อยู่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของน้ำที่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งขอขมาลาโทษในการทำให้แหล่งน้ำไม่สะอาด บูชารอยพระพุทธบาท และบูชาเทพเจ้าตามคติความเชื่อ รักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของชาวไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ส่วนบรรยากาศในงานลอยกระทงในปีนี้ บรรดาผู้ผลิตและขายกระทงต่างพร้อมใจกันนำวัสดุธรรมชาติมาทำกระทงขายในราคาที่ไม่แพง จึงได้รับความนิยมจากประชาชนต่างหันมาช่วยซื้อกระทงจากธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยสร้างรายได้คืนสู่พื้นที่ โดยประชาชนส่วนใหญ่จะนำครอบครัว ลูกหลายมาร่วมลอยกระทงกันเป็นครอบครัว อีกทั้งเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ได้รับความนิยมจากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ต่างมาเที่ยวและร่วมลอยกระทงกันเป็นจำนวนมากท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาปรอยๆอยู่ตลอดเวลา และยังสร้างรางลอยกระทงลงแม่น้ำบางนรา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย และยังมีกิจกรรม ประกวดกระทงเล็ก, กระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม, และความคิดสร้างสรรค์, การประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ, การประกวดธิดานพมาศ,ธิดานพมาศ รุ่นอายุ 6-10 ปี และนพมาศ รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้รณรงค์ให้หลีกเลี่ยงการใช้โฟมทำกระทง หรือการใช้วัสดุอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและเป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย

0