โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

Posted by:

ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล ทต.กะลุวอเหนือ นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามกาารบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตันหยง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จากปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมพื้นฐาน ได้แก่อาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาร้ายต่อชีวิตร่างกายเพศและอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆค่อนข้างรวดเร็ว มีความซับซ้อนและได้ พัฒนารูปแบบต่างๆมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมอาทิเช่นความขัดแย้งทางสังคมปัญหาสุขภาพจิตของคนเพิ่มขึ้นโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนและโครงสร้างอาชญากรรมเริ่มเปลี่ยนส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าการกระทำความผิด อาญา ในส่วนความผิดอื่น การป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายรัฐบาลต้องมีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่เป็นหลักมีแนวทางการดำเนินการหลายทาง อาทิ การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม การปกติกรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เส้น แผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน กำหนด ดำเนินการลดป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลขึ้น เพื่อ เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล การสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเด็กและเยาวชนองค์กรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนให้มีส่วนร่วม และเพื่อตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

0

Add a Comment