โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Posted by:

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางฟาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนมนเขตตำบลกะลุวอเหนือร่วมเปิดงานวันเด็กปีนี้

ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีคำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนา จึงได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ เสริมทักษะ ความรู้ความสามารถของเด็ก เช่น การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การเล่นเกมต่างๆ มีซุ้มหน่วยงานราชการต่างๆ

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าว เพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงระเบียบวินัยที่มีต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการแสดงออก การเข้าสังคมใหม่ๆได้อย่างมั่นใจรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งจะแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อไปเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

0

Add a Comment