โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือได้มอบหมายให้นายประภัสสร ตุนาคุณ เลขาฯนายกเทศมนตรีเป็นประธานในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปี 2562 โรคไข้เลือดออกถือได้ว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ในปัจจุบันสถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นและมีการระบาดในวงกว้างเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้ยุงมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้นวงจรชีวิตของยุงสั้นลง ยุงตัวเล็กลงจึงเป็นสาเหตุให้ยุงกินเลือดบ่อยขึ้นการกระจายของโรคจะเกิดได้ดีซึ่งการระบาดของโรคมักจะเกิดในช่วงฤดูฝน ปี แต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย ปัจจัยที่มีความสำคัญของการแพร่กระจายของโรคมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ คือ ภูมิต้านทานของประชาชน ชนิดของเชื้อไวรัสแดงกี่ ความหนาแน่นของประชากร การเคลื่อนย้าย สภาพภูมิอากาศ ชนิดของยุงพาหะ การขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในการที่จะกำจัดยุง การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค และรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการร่วมกันในการป้องกันการเกิดโรคจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม ร่วมดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม และตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนและเด็ก และเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

69237614_2334953236624749_2101642401192869888_n68621018_704102826677129_4040353770608001024_n 68633817_704102726677139_121421323913134080_n 68744362_2334952826624790_7856718884991139840_n 68746301_2334952736624799_3375696126874222592_n 68798011_704102810010464_7417048739371548672_n 68823030_704102873343791_503668585713893376_n 69179153_2334952979958108_5526819385995427840_n69659865_704102736677138_1964424913414520832_n 69182955_704102706677141_1425955822608842752_n 69307922_704102790010466_8328144880631021568_n

0

Add a Comment