โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายประภัสสร ตุนาคุณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ พร้อมข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้มอบความสุข ให้กับผู้สูงอายุ ภายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้เชิญผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในตำบลกะลุวอเหนือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และระลึกนึกถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว สร้างการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมปิดตาป้อนกล้วย ตักน้ำใส่ขวด และดูดนม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สนุกสนาน และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของ ผู้น้อยต่อผู้อาวุโสที่นับถือ รวมทั้งขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกครอบครัวได้มีโอกาสสมาอยู่รวมกัน เพื่อแสดงความกตัญญกตเวที ให้ผู้สูงอายุได้มีการ พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดความสนุกสนาน อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นให้ตงอยู่สืบไป

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

0

Add a Comment