กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Posted by:

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมเคารพธงชาติ ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการเก็บขยะ 2 ข้างทาง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี พรัอมนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นกิจกรรมที่สำคัญโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการรวมพลังของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเขา ด้วยความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละเช่นนี้ ถือเป็นการกระทำความดีอย่างหนึ่ง ด้วยหัวใจ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม รวมทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง

 

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้ดำเนินกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชานในพื้นที่ สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ครูนักเรียน และประชาชนร่วมกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะ โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม

 

018
 
017
 
016
 
015
 
014
 
013
 
012
 
011
 
010
 
009
 
008
 
007
 
006
 
005
 
004
 
003
 
002
 
001
 
000

0

Add a Comment