วันเทศบาล ประจำปี 2561

Posted by:

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 ซึ่งทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้จัดขึ้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดงานวันเทศบาล เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนช่วยสร้างความเจริญให้กับบ้านเมือง วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ เพื่อให้ทันสมัยกับอารยะประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ที่ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2441 และได้มีการขยายต่อๆ มาจนทั่วประเทศ จนมาถึงช่วงสมัยที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น ระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 และในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จนมาถึงปัจจุบัน

 

000 31168699_1613392685447478_7137860638695732291_n 31179877_1613393678780712_110920821452331839_n 31180204_1613392692114144_3249708814776516496_n 31183552_1613391925447554_7170202710115802813_n 31213776_1613393232114090_1130109454130283826_n 31225290_1613393438780736_7362276989377867089_n 31285964_1613391772114236_6544996434354914710_n 31286209_1613393402114073_7874419520158957140_n 31318279_1613392365447510_9145681467679520307_n 31348045_1613392412114172_3597604273055457164_n

0

Add a Comment