โครงการ เสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในวิถีพุทธและมุสลิม ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการ เสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในวิถีพุทธและมุสลิม ประจำปี 2561

ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้เป็นประธานจัดโครงการเสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในวิถีพุทธและมุสลิม (กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ) ในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีประชาชนเป็นผู้สูงวัยเฉลี่ยอายุ 60 ปีขึ้นไป จาก 13 หมู่บ้าน ในเขต ต.กะลุวอเหนือ ซึ่งเป็นทั้งชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม กว่าพันคนเข้าร่วมงานการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและไทยพุทธ ซึ่งภายในงานยังมีการบรรยายศาสนธรรม ให้แก่ผู้สูงอายุทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพตัวเองตามหลักศาสนา

นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เปิดเผยว่า การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีไทยมุสลิมและไทยพุทธ (กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ) ปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้สูงอายุเกินคาด โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสนองวาระประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายในงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และจะมีการติดตามผลสำหรับผู้สูงอายุ ทางเทศบาลได้เห็นความสำคัญ และมีการคัดมาจากความหลากหลายของอาชีพ เช่น ข้าราชการเกษียณ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้สูงอายุที่ไร้อาชีพ ได้มอบผ้าถุง ผ้าโสร่งให้แก่ทุกคนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และได้มอบเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ ทั้ง 13 กลุ่ม ในตำบลกะลุวอเหนือ กลุ่มละ 20,000 บาท

ขณะที่ นางต่วนรอสือเมาะ หะยี อายุ 61 ปี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญ และไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ แม้จะเป็นผ้าถุงที่ไม่มากแต่มีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นกำลังใจของคนสูงวัย ทั้งยังเห็นรอยยิ้มที่หาดูได้ยาก จึงอยากร้องเรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้จัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป แม้จะเป็นไม้ใกล้ฝั่ง แต่ยังคงทำหน้าที่สั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม

กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือรวมถึง เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและพุทธ ตำบลกะลุวอเหนือ ปี 2561 และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือ โดยเพิ่มแนวคิดทางด้านศาสนาในการดูแลสุขภาพ วิถีชีวิตในแบบมุสลิมและพุทธ ในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ โดยมุ่งหวังให้เกิดความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้าน การส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและครอบครัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุภาพ ของผู้สูงอายุ การต่อยอด การพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่เป้าหมาย ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทางสังคม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ และสุขภาพ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป

000 30441556_420444055043009_3559628312980544933_n 30442780_420442965043118_783241134922630342_n 30443246_420446585042756_7784763538600777691_n 30515895_420442281709853_2314939420328404302_n 30516084_420443831709698_2585316504336626250_n 30530696_420443485043066_4340983748662236144_n 30531091_420442855043129_3148212743890693840_n 30571358_420441241709957_5462318031287413304_n 30571588_1599479043505509_5131515962968506797_n 30572012_420446158376132_7334825821743769868_n 30581318_420439025043512_5731560987631835109_n 30581438_420439961710085_2619636545663950881_n 30594757_420439511710130_4327984800265805070_n 30595101_420442845043130_3277645086807018766_n 30624257_420442971709784_4795102387448048438_n 30624642_420444415042973_6020782392423791415_n 30628896_420444868376261_6839129165198486816_n

0

Add a Comment