พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

Posted by:

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

นายอัสมีรี  แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เด็กช่วงอายุ 3 – 5 ปี เป็นช่วงที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป กองการศึกษาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 112 คน

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตน้อยทุกคน เนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้องให้ตัวบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นนโยบายเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป ในการนี้ จึงขออำนวยพรให้บัณฑิตน้อยทุกคนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นคง และความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติ ให้สมความตั้งใจทุกประการ

 

013 018 001 002 003 008 007 005 004 006 012 011 010 009 000 014 015 016 017

 

 

0

Add a Comment