โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Posted by:

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอเชิญประชาชนชาวตำบลกะลุวอเหนือ ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า “อถล” ตามโครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก

คุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตตำบลกะลุวอเหนือ มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ (สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัคร) เอกสารการรับสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน เวลาราชการ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073-542-038 ต่อ 108

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

0

Add a Comment