โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 16 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล สำนังานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือเป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและมีการเปลี่ยนทางด้านสังคม ทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแต่ก่อนส่วนใหญชาวบ้านจะทำอาหารทำเองที่บ้าน แต่ ณ ปัจจุบันนี้ด้วยภาวะหน้าที่การทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ต้องแข่งขันกับเวลา เพื่อให้ทันและประหยัดเวลา ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้มีการบริโภคอาหารที่ซื้อมาจากร้านค้าและต้องมีความปลอดภัย เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงเห็นความสำคัญของปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร จึงได้จัดโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมความรู้ ความมเข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหาร และยังเป็นการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และที่สำคัญก็เพือให้ร้านอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โดยมีนายถวิล แสงแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านสะปอม เป็นวิทยากร และมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022

0

Add a Comment