งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

Posted by:

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้กล่าวรายงานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมรองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร และตำรวจ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมะฮัสตี มะแซสะอิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิด กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กๆ
ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยมีคำขวัญว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนา จึงได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ เสริมทักษะ ความรู้ความสามารถของเด็ก เช่น การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การเล่นเกมต่างๆ มีซุ้มกิจกรรมของโรงเรียนนราสิกขาลัย ซุ้มวิทยาลัยชุมชนและซุ้มหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงระเบียบวินัยที่มีต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการแสดงออก การเข้าสังคมใหม่ๆได้อย่างมั่นใจรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งจะแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อไปเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

00 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

0

Add a Comment