โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ

Posted by:

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2561 นับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ท่านนายกฯ ได้ให้ความสำคัญอันดับต้นๆ ในการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 9 ม.ค. 2561 ห้องประชุมธรรมภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. อีหม่ามและครูสอนตาดีกา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เป็นท้องถิ่นที่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากร และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน จนทำให้พื้นที่ไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณขยะได้ในอนาคต ซึ่ง
การอบรมครั้งนี้ ได้เชิญคุณโสภิตา จันทมณีโชติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส มาให้ความรู้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในครังเรือนอย่างถูกวิธี ให้ทราบถึงผลกระทบของขยะอันตรายต่อสุขภาพ การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาภาวะโลก รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบ้านต่อไป

000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

0

Add a Comment