โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลกะลุวอเหนือ

Posted by:

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน , นายถวิล แสงแก้ว ผอ.รพ.สต.สะปอม , นายธเนศ พรหมแก้ว ผอ.รพ.สต.กะลุวอเหนือ , นายฮาซัน ลูโล๊ะ หัวหน้ากองสาธาธาณสุขเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ , เจ้าหน้าที่ อสม. , คณะครู , นักเรียน และชาวบ้าน ได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะริมถนน บ้านเรือน โรงเรียน มัสยิด ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลกะลุวอเหนือ ซึ่งโครงการนี้จัดโดยเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือร่วมก้บ รพ.สต.เขตตำบลกะลุวอเหนือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 -14 ปี แต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย จึงจำเป็นต้องป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายรวมถึงการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด มัสยิด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

0

Add a Comment