โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560

Posted by:

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 8 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกองการศึกษาเทศบาตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีนายณัฐศักดิ์  จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ, นายไพสิฐ  นรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ, หัวหน้ากองการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมกับให้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการมีคุณธรรมจริยธรรมประจำใจ สามารถเป็นคนดี ประพฤติดี เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นมุสลิมที่ดี รวมถึงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนาโดยการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำรงวิถีชีวินในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั่งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน โดยอุสตาด อุสตาซะห์ จากโรงเรียนตาดีในเขตตำบลกะลุวอเหนือร่วมเป็นวิทยากรในการจัดโครงการครั้งนี้

0

Add a Comment