โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2560

Posted by:

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายกามารูเด็น อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมด้วยรองปลัด และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ โดยมีวิทยากรจากเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งช่วงเช้า มีการอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีในห้องประชุมเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และช่วงบ่ายโมงมีการฝึกปฏิบัติ ที่บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในปัจจุบันงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน ผลสำเร็จของงานควบคุมไฟป่าในท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นอยู่กับความร่วมมือของชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานควบคุมไฟป่า โดนเริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขึ้น ด้วยการวางแผนการป้องกัน ที่ต้นเหตุของปัญหาก็จะทำให้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สภาพแวดล้อม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า

0

Add a Comment