โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2560

Posted by:

จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลกะลุวอเหนือ ตามหลักศาสนาอิสลาม
วันที่ 24 เมษายน 2560 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อลดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ รณรงค์และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมและป้องกันโรค ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ช่วงอายุระหว่าง 6-12 ขวบ จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม การขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศ หรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เรียกว่า มาโซ๊ะยาวี หรือเข้าสุนัต หรือคีตาน เป็นพิธีกรรมหนึ่งของศาสนาอิสลามที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ก่อนเข้าพิธีจะมีการชำระร่างกายให้สะอาด แพทย์จะต้องนับถือศาสนาอิสลาม เพราะก่อนการขลิบจะมีการกล่าวพระนามของผู้เป็นเจ้า พิธีเข้าสุนัตสามารถทำได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่มีวิธีที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้การจัดโครงการในวันนี้ (24 เม.ย.60) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้สนับสนุนการเนินโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดหลักเกณฑ์และบริหารจัดการกองทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับบริบท สังคม วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนาของแต่ละพื้นที่อีกด้วย
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

 

 

0

Add a Comment