โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา (มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย) ปี 2560

Posted by:

เมื่อเวลา 8.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา (มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย) ปี 2560 ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ซึ่งมีนายมะฮัสตี มะแซสะอิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงาน โดยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เป็นหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ซึ่งเด็กคืออนาคตของชาติ และที่สำคัญยิ่งคือการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่เด็ก โดยการจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่เด็ก การส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การส่งเสริมความรักความสามัคคี การรู้จักการให้อภัย มีน้ำใจ มีคุณธรรมและมีความอดทน

0

Add a Comment