โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า ประจำปี 2560

Posted by:

วันที่ 16 มี.ค.60 เวลา 09.30 น. นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือได้มอบหมายให้ นายกามารูเด็น อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า ประจำปี 2560 ที่ทำการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยที่ภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้า โดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชนทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนมท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคว่มยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดยกำหนดในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญยัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้มีการส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ เพื่อช่วยแแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา

0

Add a Comment