โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนต้นแบบแห่งความดี

Posted by:

ในระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค.59 สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมจัดซุ้มแสดงในงาน”นิทรรศการ บัวบาทยาตรา” และชุมชนต้นแบบแห่งความดี นี้ เป็นดำริของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ โดยมีนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ นายมะวี สุหลง รองนายกเทศมนตรีฯ นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ รองปลัด ข้าราชการ และ พนังงานเทศบาลฯ เป็นครั้งที่ 3 มีจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพ โดยรูปแบบนิทรรศการ จะมี 2 ส่วน คือ นิทรรศการ” บัวบาทยาตรา จัดในหอประชุม จะแสดงถึง 7 ทศวรรษ แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่การทรงงานรวมทั้งผลแห่งความสุขของประชาชน ในด้านต่างๆที่ได้น้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทของพระองค์ไปปฎิบัติ ส่วนนิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดี เป็นความร่วมมือของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ แสดงถึง โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวกันตั้งปณิธานแห่งความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดละหนึ่งปณิธาน เป็นนิทรรศการแบบมีชีวิต เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสามารถเรียนรู้ได้จริง

0

Add a Comment