โครงการการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2559

Posted by:

วันที่ 3 มิ.ย.59 เวลา 10.30 น.นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส โดยมีนายอนุชิต เซะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี ในหลายพื้นที่ได้เผชิญกับปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่องรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ไฟป่าทำให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่า ระบบนิเวศป่าไม้ และมีผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลง แล้วยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและภัยแล้งตามมา เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ซึ่งการฝึกอบรมทำให้มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคในการดับไฟป่า และการป้องกันไฟป่า เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และตระหนักถึงผลเสียของการเกิดไฟป่า พร้อมทั้งเกิดความสามัคคีของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ที่จะช่วยเหลือในการป้องกันไฟป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้

0

Add a Comment