โครงการกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

Posted by:

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดโครงการกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ขึ้น ณ ชายหาดอ่าวมะนาว โดยมีทหารพรานที่ 46 เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และประชาชนเข้าร่วม ตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดนโยบายการพัฒนาในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนปฏิบัติการ “เรารัก…นราธิวาส” มาเป็นกรอบให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ใช้เป็นแนวปฏิบัติ และมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถพึงตนเองได้ พอมี พอกิน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ใน 3 แนวทาง คือ 1. ด้านอาชีพ 2. ด้านกีฬา 3. ด้านความสะอาด โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ คือ สถานที่เน้นทำความสะอาดเป็นกรณีพิเศษ “อ่าวมะนาว” เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด โดยให้เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก พิจารณาจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) อ่าวมะนาว ในวันพุธ ที่ 2 ของทุกเดือน โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ มีข้าราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ ชายหาดอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

0

Add a Comment