โครงการประเพณีสงกรานต์ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ มอบให้ นายประภัสสร ตุนาคุน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงาน ในโครงการประเพณีสงกรานต์ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ วัดพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายมะวี สุหลง รองนายกเทศมนตรีฯ นายกามารูเด็น อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตันหยง หน่วยเฉพาะกิจปืนเล็กที่ 4 (ฐานเก็บน้ำบ้านพิกุลทอง) และชุดปฎิบัติการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ซึงเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และ ตระหนักถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานท้องถิ่นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการประกอบคุณงานความดีให้แก่ชุมชนและเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่อกันต่อไป

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ มอบให้ นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงาน โดยมี นายเสกสรร ธัญเกษตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธี ในโครงการประเพณีสงกรานต์ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายมะวี สุหลง รองนายกเทศมนตรีฯ นายกามารูเด็น อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตันหยง หน่วยเฉพาะกิจปืนเล็กที่ 4 (บ้านโพธิ์ทอง) ผู้แทนจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และหน่วยงานทหารช่าง(ราชบุรี) ซึงเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และ ตระหนักถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานท้องถิ่นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการประกอบคุณงานความดีให้แก่ชุมชนและเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่อกันต่อไป

0

Add a Comment