โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2559

Posted by:

เมื่อเวลา 13.00 น. วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  นายอัสมีรี แวเด็ง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.ตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงานโดยมี นายสายัน กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ การจัดอบรมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง และเพื่อให้เป็นการเพิ่มทักษะและการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน ในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าระงับสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีสร้างจิตสำนึกถึงความปลอดภัย การเสียสละตนเอง และให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด

0

Add a Comment