การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เมือเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ก.พ. 2559 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ หัวหน้าส่วนข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1) ณ อาคารธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลในจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์สานความกลมเกลียวและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารงานมาปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน รับทราบแนวนโยบายของรัฐบาลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในด้านการบริหารงานและการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้ความพอเพียงและพึ่งพาตนเอง สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

 

0

Add a Comment