โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2559

Posted by:

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 3 ก.พ. 59 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลได้จัดโครงการวันเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือรวมถึงพนักงานเทศบาล ซึ่งโครงการนี้เป็นการจัดร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสชมรมอีหม่าม คอเต็บ บีหลั่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจาก ศอ.บต. ในด้านการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม โดยได้เชิญอีหม่ามฮายี ซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อีหม่ามหะยีรุสดีย์ ดอหะ เลขากรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อุสตาดอับดุลรอย๊ะ มาหะมะ กรรมการอีหม่าม คอเต็บ บีหลั่น และ การบรรยายธรรมโดยอุสตาดหะยีอับดุลอาซิ อับดุลลาติฟ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ที่มีต่อศาสนาอิสลาม การส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่ การปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นอกจากนี้ทางเทศบาลได้จัดเลี้ยงอาหารและมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

0

Add a Comment