งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

Posted by:

วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง ได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างมาก ซึ่งมีการรอลงทะเบียนแถวยาวตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้า โดยทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นำโดย นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ และทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เตรียมการสำหรับน้องๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ร่วมถึงการแจกรางวัลอีกมากมาย ซึ่งการจัดกิจกรรมวันเด็กปีนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

0

Add a Comment