โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกสยา หมู่ที่ 8 – บ้านใหม่ หมู่ที่ 5

Posted by:

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน โคกสยา หมู่ที่ 8 – บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,607 เมตร หนา 0.05 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
เปิดอ่านไฟล์เพิ่มเติม
0

Add a Comment