โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกหินคลุก สายบ้านนายรอมลี สุหลง หมู่ที่ 11 บ้านตือลาฆอปาลัส ตำบลกะลุวอเหนือ

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกหินคลุก สายบ้านนายรอมลี สุหลง หมู่ที่ 11 บ้านตือลาฆอปาลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)
เปิดอ่านไฟล์
0

Add a Comment