โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรอมือลี หมู่ที่ 3 บ้านเปล ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรอมือลี หมู่ที่ 3 บ้านเปล ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)

 

เปิดอ่านไฟล์
0

Add a Comment