โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายชลประทาน – สี่เลน หมู่ที่ 13 บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

Posted by:

โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายชลประทาน – สี่เลน หมู่ที่ 13 บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,480.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)

 

เปิดอ่านไฟล์
0

Add a Comment