โครงการปรบปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวเขา-บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6

Posted by:

โครงการปรบปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวเขา-บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,655 เมตร หนา 0.05 เมตร ทต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือกำหนด)
0

Add a Comment