โครงการชลประทานนราธิวาส

Posted by:

โครงการชลประทานนราธิวาส ได้จัดตั้งขึ้นตามคำส่งกรมชลประทานที่ 480/2527 ลงวันที่ 19 เมษายน 2527 โดยให้มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของกรมชลประทานในส่วนภูมิภาค ประสานงานกับจังหวัด และส่วนราชการอื่น เพื่อเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก การส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง และ กิจกรรมอื่นๆ ในการแก้ปัญหาการแคลนน้ำ และน้ำ ท่วม และควบคุมการดำเนินงานส่งน้ำ และบำรุงรักษาโครงการ ชลประทานขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคง และโครงการอื่นตาม ที่ได้รับมอบหมาย มีเขื่อนกักน้ำไทย-ญี่ปุ่น สร้างจากทุนสนับสนุนประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2532 เป็นอีกสถานที่ผ่อนคลายที่เงียบสงบและร่มรื่น มีลมพัดโชยเย็นสบาย ทัศนียภาพของเขื่อนสวยงาม พื้นที่โดยรอบสะอาด สถานที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 

2 3

0