กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day)

Posted by:

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เข้าร่วมเคารพธงชาติ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สำหรับ 28 กันยายน 2565 ถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

ต่อมาในปี พ.ศ.2560 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึก

0