คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจาเราะแลเกาะ-บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง

Posted by:

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจาเราะแลเกาะ-บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง

0

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านมีซี – แม่น้ำบางนรา หมู่ที่ 2 บ้านค่าย

Posted by:

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านมีซี – แม่น้ำบางนรา หมู่ที่ 2 บ้าน

0

โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกหินคลุก สายบ้านนายรอมลี สุหลง หมู่ที่ 11 บ้านตือลาฆอปาลัส ตำบลกะลุวอเหนือ

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกหินคลุก สายบ้านนายรอมลี สุหลง หมู่ที่ 11 บ้านตือลาฆอปาลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)
เปิดอ่านไฟล์
0
Page 1 of 3 123