โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านมีซี-แม่น้ำบางนรา ขนาดกว้าง 1.20เมตร ลึก 1.00เมตร กว้างก้นหลุม 0.80เมตร ยาว 666.00เมตร หมู่ที่2 บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

Posted by:

ดาวน์โหลดที่่นี่

0

ประชาชนร่วมใจต้านภัยทุจริต “ทุจริตต้องได้รับโทษ! พบเห็นอย่านิ่งเฉย” โปรดแจ้ง เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โทร 073-542-038

Posted by:

ประชาชนร่วมใจต้านภัยทุจริต “ทุจริตต้องได้รับโทษ! พบเห็นอย่านิ่งเฉย” โปรดแจ้ง เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โทร 073-542-038  ต่อต้านทุจริต

0

ประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองนราธิวาส พี่น้องท่านใดต้องการลดพื้นที่สวนยางเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ทางเกษตรจังหวัดนราธิวาส จะแจกเงินให้ท่านไร่ละ 10,000 บาท รายละเอียดอ่านในประกาศนะค่ะ หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093 773 0771 หมดเขต วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รีบๆ น่ะค่ะ

ประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองนราธิวาส

0

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Posted by:

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอเชิญประชาชนชาวตำบลกะลุวอเหนือ ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า “อถล” ตามโครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก

คุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตตำบลกะลุวอเหนือ มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ (สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัคร) เอกสารการรับสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน เวลาราชการ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073-542-038 ต่อ 108

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

0

ประกาศรับนักเรียน และนักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ในระหว่างปิดภาคเรียน

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ประกาศรับนักเรียน และนักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ในระหว่างปิดภาคเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศ ภาพ

0

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ชายหาดอ่าวมะนาว โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ และมีของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งมีอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม แจกเด็กที่ได้เข้าร่วมงาน จึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียง นำบุตร หลาน เข้าร่วมงานกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

0

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำพักนอน (โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

Posted by:

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำพักนอน (โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่ วันที่ 3 -31 มกราคม 2561 สถานที่สมัคร ณ ร.ร.บ้านเขาตันหยงฯ ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำพักนอน

0

ขอเชิญชวนทุกท่านและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ 2561

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอเชิญชวนทุกท่านและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ทำความดี แก่แผ่นดินไทย โดยการแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะลงถัง เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษ

ขอเชิญชวนทุกท่านและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

0
Page 1 of 3 123