โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระจูด ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระจูด ประจำปี 2563 โดยมีนายอับดุลราชิ ลอแม ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม 20 คน โดยใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.-28 เม.ย. 2563 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยการสร้างงานสร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมอาชีพอิสระและการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นอกจากนี้นายกยังได้กำชับถึงการป้องกันไวรัส COVIT-19 พร้อมกับช่วยสอดส่องผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั้งสองแห่งในเขตตำบลกะลุวอเหนือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองและตรวจร่างกาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดของตัวเราเองและคนที่เรารัก

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 จากการเกิดการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างร้ายแรงในขณะนี้และมีการเพิ่มการกระจายตัวของโรคอย่างต่อเนื่อง การใช้หน้ากากปิดจมูก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว แต่ในณปัจจุบัน หน้ากากได้ขาดตลาดเพราะมีการใช้เป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ภายใต้การบริหารของนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือพร้อมทีมบริหาร ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019covic19 และอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีถวิล แสนแก้ว ผอ. รพ. สต สะปอม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองขึ้น โดยวิทยากรเชิงปฏิบัตินางสาวอายดา อาแว และนางสาวอาตีกะห์ กะจิ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ประมาณ 100 คน ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และอสม รวมถึงผู้ที่สนใจและขอบคุณ หน่วยแพทย์ทหารจากศูนย์อำนวยการการแพทย์จังหวัดชายแดใต้ ค่ายกัลยาณี ที่ได้มาคัดกรองผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ด้วย

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายตรงข้ามศาลากลางบ้าน หมู่ 9

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายตรงข้ามศาลากลางบ้าน หมู่ 9

0

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

Posted by:

ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล ทต.กะลุวอเหนือ นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามกาารบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตันหยง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จากปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมพื้นฐาน ได้แก่อาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาร้ายต่อชีวิตร่างกายเพศและอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆค่อนข้างรวดเร็ว มีความซับซ้อนและได้ พัฒนารูปแบบต่างๆมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมอาทิเช่นความขัดแย้งทางสังคมปัญหาสุขภาพจิตของคนเพิ่มขึ้นโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนและโครงสร้างอาชญากรรมเริ่มเปลี่ยนส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าการกระทำความผิด อาญา ในส่วนความผิดอื่น การป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายรัฐบาลต้องมีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่เป็นหลักมีแนวทางการดำเนินการหลายทาง อาทิ การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม การปกติกรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เส้น แผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน กำหนด ดำเนินการลดป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลขึ้น เพื่อ เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล การสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเด็กและเยาวชนองค์กรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนให้มีส่วนร่วม และเพื่อตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

0

ประกาศแขวงทางหลวงนราธิวาส เรื่องโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ตอน นราธิวาส – สะปอม

Posted by:

ประกาศแขวงทางหลวงนราธิวาส เรื่องโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ตอน นราธิวาส – สะปอม / รายละเอียดข้างในหนังสือ

0

เลื่อนกำหนดจัด เดิน – วิ่ง วันท้องถิ่นไทยในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
ตามที่ ทต.กะลุวอเหนือ ได้กำหนดจัด เดิน – วิ่ง วันท้องถิ่นไทยในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ หาดอ่าวมะนาว ทางเจ้าภาพของดการจัดกิจกรรมออกไป โดยไม่มีกำหนด เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัส Covid-19
ท่านที่ได้สั่งเสื้อไว้ จะได้รับเหรียญและเสื้อเหมือนเดิม หากมีความคืบหน้าใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจ และทุกความคิดเห็นค่ะ


0

โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2563

Posted by:

7 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2563 ณบ้านสะปอม หมู่ที่ 13 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีโครงการ มหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2563 ซึ่งมี นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลกะลุวอเหนือ ซึ่งการจัดมหกรรมวิชาการและกีฬาในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถ ส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จ เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการแข่งทักษะ ด้านวิชาการ ในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนด้านวิชาการและกีฬา เด็ก และเยาวชนได้มีการออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีและได้แสดงออกถึงพลังสามัคคี เด็กและเยาวชนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและความสามัคคีรู้จักแพ้รู้จักชนะมีน้ำใจนักกีฬา และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกิจกรรมครั้งแรก ที่หมู่ 2 บ้านนากอแต ม.13 บ้านตือลาฆอปาลัส ม.12 บ้านบูกิตมะนาว ม.6 บ้านจะแลเกาะ ม.1 บ้านบางมะนาว ด้วยปีนี้ได้จัดขึ้นที่บ้าน สะปอม หมู่ที่ 13 แห่งนี้ นอกจากนี้ ท่านผู้ว่าฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุน กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทางผู้จัดและทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูง ร่วมถึงขอบคุณ ผู้อำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตันหยง, หัวหน้าชุดปฏิบัติการกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ๆ, ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๔๖, ผู้บังคับหมวดกองร้อยปืนเล็กที่ฐานเก็บน้ำบนพิกุลทองๆ ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๔(บ้านโพธิ์ทอง), หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

การจัดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2563 ปีนี้ ภายใต้การบริหารงานของนายกฯ อัสมีรี แวเด็ง ณ ม. 13 บ้านสะปอม ซึ่งคืนนี้จะมีการแข่งขัน อาซาน อัลกุรอาน รายการแจกรางวัล สำหรับปีนี้ รางวัล ต่างๆที่ได้รับ ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลทีมที่ชนะได้แก่ ทีมบ้านใหม่ ทีมบ้านปูลากาปัซ และมีบ้านบูกิตอ่าวมะนาวกับทีมบ้านโคกสยาตามลำดับ , การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงได้แก่ทีม บ้านใหม่ ทีมบ้านนากอฮูแต และทีมบ้านโคกสยากับทีมบ้านค่ายตามลำดับ , การแข่งขันบรรยายธรรมได้แก่ บ้านเปล บ้านใหม่ และบ้านบางมะนาว ตามลำดับ , การแข่งขันอ่านกุรอ่าน ได้แก่ บ้านโคกสยา บ้านบูกิตอ่าวมะนาว และบ้านคีรี , การแข่งขันอาซาน ได้แก่ บ้านเปล บ้านจะแลเกาะ และบ้านใหม่ ตามลำดับ สำหรับรางวัลขบวนเดินพาเหรดได้แก่ บ้านใหม่ บ้านเปล และบ้านค่าย ตามลำดับ , การประกวดว่าว ได้แก่ บ้านบูกิตอ่าวมะนาว บ้านตือลาฆอปาลัส และบ้านค่ายตามลำดับ, การแข่งขันอานาซีดได้แก่ บ้านใหม่ บ้านโคกสยาและบ้านตือลาฆอปาลัสตามลำดับ สำหรับโครงการมหกรรมวิชกาลแะกีฬาสัมพันธ์ ปี 2564 พบกันที่ปูลากาปัซ เจ้าภาพรายต่อไป

0
Page 5 of 14 «...34567...»