ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เปิดรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ยื่นใบสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 073-542-038


0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3

0

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือและเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

Posted by:

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

0

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือและเด็กเล็กอนุบาล เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสังกัด สพฐ

Posted by:

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือและเด็กเล็กอนุบาล เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสังกัด สพฐ

0
Page 1 of 15 12345...»