รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2560

Posted by:

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2560

-ดาวน์โหลดเอกสาร

0

ประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองนราธิวาส พี่น้องท่านใดต้องการลดพื้นที่สวนยางเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ทางเกษตรจังหวัดนราธิวาส จะแจกเงินให้ท่านไร่ละ 10,000 บาท รายละเอียดอ่านในประกาศนะค่ะ หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093 773 0771 หมดเขต วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รีบๆ น่ะค่ะ

ประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองนราธิวาส

0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2561

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือภายใต้การบริหารงานโดยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือและทีมบริหาร ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2561 วันที่  26 – 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งดำเนินการโดยกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือขึ้นเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว แล้วจัดเก็บรวบรวมไว้เป็นระบบข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลของ Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอยู่ในความดูแลมารับริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป000 31353839_1615239628596117_5781941224002399863_n31292690_1615239635262783_7214581218709214875_n 31301643_1615242158595864_3816432883671211299_n 31301702_1615241575262589_7827329916829502948_n 31301852_1615241708595909_3984716422329243286_n 31351519_1615239875262759_3025585256584614763_n  31369166_1615241438595936_2666082631942056281_n 31398047_1615242111929202_6475287360699996131_n 31433429_1615239931929420_8227462829207098703_n 31444963_1615241668595913_7900070570318633282_n

0

วันเทศบาล ประจำปี 2561

Posted by:

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 ซึ่งทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้จัดขึ้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดงานวันเทศบาล เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนช่วยสร้างความเจริญให้กับบ้านเมือง วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ เพื่อให้ทันสมัยกับอารยะประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ที่ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2441 และได้มีการขยายต่อๆ มาจนทั่วประเทศ จนมาถึงช่วงสมัยที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น ระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 และในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จนมาถึงปัจจุบัน

 

000 31168699_1613392685447478_7137860638695732291_n 31179877_1613393678780712_110920821452331839_n 31180204_1613392692114144_3249708814776516496_n 31183552_1613391925447554_7170202710115802813_n 31213776_1613393232114090_1130109454130283826_n 31225290_1613393438780736_7362276989377867089_n 31285964_1613391772114236_6544996434354914710_n 31286209_1613393402114073_7874419520158957140_n 31318279_1613392365447510_9145681467679520307_n 31348045_1613392412114172_3597604273055457164_n

0

โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปี 2561 ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของกลุ่มวัยและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ รว่มถึงเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ ซึงโครงการวันนี้มีผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานประมาณ 60 กว่าคน

 

000 30707708_1608439555942791_8990815117829033404_n 30708769_1608439425942804_8363071454890233214_n 30712594_1608440132609400_7945091673596977842_n 30725475_1608434555943291_186314781893625987_n 30726272_1608440839275996_667446927613812652_n 30726712_1608435029276577_4361165210134492923_n 30727277_1608440595942687_989321045273118080_n 30741825_1608440322609381_3714818770419700293_n 30741904_1608440075942739_7179921945643338766_n 30762983_1608440149276065_364308150166133629_n 31044641_1608440829275997_4778482397069022562_n

0

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 และบ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้มอบความสุข ให้กับผู้สูงอายุ ภายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้เชิญผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในตำบลกะลุวอเหนือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และระลึกนึกถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว สร้างการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมเตะปี๊บ และดูดนม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สนุกสนาน และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยต่อผู้อาวุโสที่นับถือ รวมทั้งขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย

000 30582142_1600605390059541_4651606510107921561_n 30582352_1600621243391289_8149396880289417338_n 30594656_1600600073393406_5774559429658658902_n 30595035_1600624320057648_8963340566204406547_n 30595137_1600600586726688_7801235584157514018_n 30623648_1600605886726158_3837274117096727602_n 30623867_1600594780060602_4631170992500651948_n 30623923_1600597146727032_5339585814557519526_n 30624119_1600595880060492_771296072584205742_n 30624752_1600966180023462_662017109727649336_n 30628877_1600577310062349_8357160546976642072_n 30629597_1600577856728961_1935751891038815746_n 30652380_1600965906690156_2148123005996887422_n 30652413_1602083126578434_6930170173286864231_n 30652733_1600605096726237_7542039320271228431_n 30652803_1602049316581815_5687884154203292086_n 30652910_1602049656581781_2184732528035545086_n 30653035_1602072893246124_484099466298401473_n 30653132_1600575736729173_4671171174667919954_n 30653301_1600966116690135_5650443409200327651_n 30653331_1602077076579039_5242082425888888531_n 30656229_1600577760062304_3634118835112994076_n 30656271_1602077059912374_2776381714153664697_n 30656331_1600604766726270_6726754528271318985_n 30656340_1600599763393437_2670162591021840381_n 30656431_1602077816578965_650691255184571880_n 30656556_1600603770059703_4478849514280686768_n 30657311_1600614303391983_1343233087048871217_n 30657337_1602049989915081_8557580301802402247_n 30688190_1600604903392923_9127215615497492386_n 30688326_1600598260060254_3242175878981377883_n 30688450_1600575860062494_2033246817296697474_n 30688553_1602073516579395_8932381736606188142_n 30688940_1602049646581782_651593602429770413_n 30689200_1602082106578536_6353112612066518652_n 30689332_1602050816581665_8147654129682292530_n 30698206_1600598010060279_218391525814618523_n 30698417_1600614883391925_6634255060135982853_n 30698519_1600583710061709_7694993677051987004_n 30707454_1602079436578803_5303583509448717055_n 30708069_1602049383248475_3511543622907308827_n 30712935_1602081083245305_5910790813272031153_n 30714082_1600598633393550_6972353188105840373_n 30714811_1602050829914997_5199123897507425954_n 30724626_1602084293244984_8466693396616155565_n 30725370_1602079659912114_1598527193618795117_n 30727656_1602081559911924_637072831729731389_n 30728291_1600594963393917_3427328465160365390_n 30729837_1602049276581819_3884463527111402445_n

 

0

โครงการ เสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในวิถีพุทธและมุสลิม ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการ เสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในวิถีพุทธและมุสลิม ประจำปี 2561

ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้เป็นประธานจัดโครงการเสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในวิถีพุทธและมุสลิม (กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ) ในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีประชาชนเป็นผู้สูงวัยเฉลี่ยอายุ 60 ปีขึ้นไป จาก 13 หมู่บ้าน ในเขต ต.กะลุวอเหนือ ซึ่งเป็นทั้งชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม กว่าพันคนเข้าร่วมงานการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและไทยพุทธ ซึ่งภายในงานยังมีการบรรยายศาสนธรรม ให้แก่ผู้สูงอายุทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพตัวเองตามหลักศาสนา

นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เปิดเผยว่า การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีไทยมุสลิมและไทยพุทธ (กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ) ปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้สูงอายุเกินคาด โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสนองวาระประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายในงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และจะมีการติดตามผลสำหรับผู้สูงอายุ ทางเทศบาลได้เห็นความสำคัญ และมีการคัดมาจากความหลากหลายของอาชีพ เช่น ข้าราชการเกษียณ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้สูงอายุที่ไร้อาชีพ ได้มอบผ้าถุง ผ้าโสร่งให้แก่ทุกคนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และได้มอบเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ ทั้ง 13 กลุ่ม ในตำบลกะลุวอเหนือ กลุ่มละ 20,000 บาท

ขณะที่ นางต่วนรอสือเมาะ หะยี อายุ 61 ปี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญ และไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ แม้จะเป็นผ้าถุงที่ไม่มากแต่มีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นกำลังใจของคนสูงวัย ทั้งยังเห็นรอยยิ้มที่หาดูได้ยาก จึงอยากร้องเรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้จัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป แม้จะเป็นไม้ใกล้ฝั่ง แต่ยังคงทำหน้าที่สั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม

กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือรวมถึง เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและพุทธ ตำบลกะลุวอเหนือ ปี 2561 และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุตำบลกะลุวอเหนือ โดยเพิ่มแนวคิดทางด้านศาสนาในการดูแลสุขภาพ วิถีชีวิตในแบบมุสลิมและพุทธ ในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ โดยมุ่งหวังให้เกิดความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้าน การส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและครอบครัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุภาพ ของผู้สูงอายุ การต่อยอด การพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่เป้าหมาย ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทางสังคม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ และสุขภาพ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป

000 30441556_420444055043009_3559628312980544933_n 30442780_420442965043118_783241134922630342_n 30443246_420446585042756_7784763538600777691_n 30515895_420442281709853_2314939420328404302_n 30516084_420443831709698_2585316504336626250_n 30530696_420443485043066_4340983748662236144_n 30531091_420442855043129_3148212743890693840_n 30571358_420441241709957_5462318031287413304_n 30571588_1599479043505509_5131515962968506797_n 30572012_420446158376132_7334825821743769868_n 30581318_420439025043512_5731560987631835109_n 30581438_420439961710085_2619636545663950881_n 30594757_420439511710130_4327984800265805070_n 30595101_420442845043130_3277645086807018766_n 30624257_420442971709784_4795102387448048438_n 30624642_420444415042973_6020782392423791415_n 30628896_420444868376261_6839129165198486816_n

0

โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นราธิวาส จัด “โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์” เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและการกีฬา ให้เด็กและเยาวชน นำไปพัฒนาตนเองตามวิถีมุสลิมได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 7 เมษายน 2561 ที่ลานสนามฟุตบอล หมู่ 6 บ้านจาเราะแลเกาะ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด “โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์” ประจำปี 2561 ซึ่ง เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2561 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชน มีทักษะทางวิชาการและการกีฬา สามารถนำไปพัฒนาตนเองตามวิถีมุสลิมอย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนเด็ก และเยาวชนใน ตำบลกะลุวอเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ 13 หมู่บ้านใน ตำบลกะลุวอเหนือ โดยมี นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ประชาชน ตลอดจน นักเรียน ประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้ง 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมสำหรับกิจกรรมในงานมีกิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมภาคกลางคืน ประกอบด้วย การแข่งฟุตบอลชาย การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง การแข่งขันการตอบปัญหาทางศาสนา การประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ การประกวดเรียงความภาษามลายู การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน การประกวดพรรณนาโวหาร การประกวดบรรยายธรรม การประกวดขับร้องเพลงอนาซีด นอกจากนั้น ยังมีการประกวดการแข่งขันขบวนพาเหรด แห่วัฒนธรรม ชุด มลายูท้องถิ่น อีกด้วย

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจารีตประเพณี อัตลักษณ์ของชุมชน อันจะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านอิสลามศึกษา การกีฬา จารีตประเพณี โดยการสอดแทรกหลักธรรมคำสอนตามหลักศาสนา ตามที่บทบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพี่น้องมุสลิมอย่างแท้จริง

30571337_420146375072777_3999646279583201075_n 30581701_420152148405533_5596954091442643815_n 30571862_420150311739050_8502530042592658649_n 30571699_420143341739747_529386288153983817_n 30530899_420149441739137_6786411257867559224_n 30530563_420152498405498_7233085058150448200_n 30516613_420144895072925_6924866033639869501_n 30515780_420151481738933_4515551963015812727_n 30515578_420145751739506_4074703918395399972_n 30443284_419596761794405_5077218884654972807_n 30443162_420144598406288_3976429429477813721_n 30443097_420144451739636_307224256849939284_n 30443087_420143088406439_9182708185075116352_n 30441706_419315091822572_7775015733245687732_n 30441334_419662441787837_5214217056542431296_n 30440732_420144891739592_4725672930332602204_n 30440728_419315191822562_5990313709985640943_n 30415500_420144701739611_8879238015806812108_n 30415475_1596506623802751_2654586859073827834_n 30415354_419598505127564_3345889528969045041_n 30415140_1596542003799213_2211771789852737234_n 30415054_419597248461023_2061877883829653221_n 30414590_420146041739477_66429412077305179_n 30414581_1596524790467601_9172553477905593077_n 30412601_419663618454386_8287150991233012295_n 30412060_1596536463799767_3443060052928786890_n 30411872_419596708461077_4062512405299750445_n 30411549_1596541790465901_5097921777413910358_n 30265316_1596542650465815_5314926548945315666_n 30265299_1596550090465071_4724364253227441865_n 30265274_1596547053798708_90438407555374940_n 30264720_1596541873799226_6501945356736088290_n 30264651_1596532887133458_1625317124261988497_n 30262120_1596509443802469_2475791719505315108_n 30262011_1596542727132474_1018213045435802573_n 30261545_1596510130469067_4551820369276240850_n 30261491_1596506117136135_7631793958115330361_n 30261383_1596542917132455_6229727890488111942_n 30260990_419662061787875_1239541060790921589_n 30227185_419315118489236_3943475240654371379_n 30227099_1596546310465449_6636094754124167632_n 30226946_1596505593802854_2104394985992614899_n 30221936_1596550477131699_4933600893760801914_n 30221378_1596547910465289_231243761765342606_n 30221365_419315208489227_8989563423050629986_n 30124844_419315088489239_6973241921293397597_n 000

0

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

Posted by:

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

นายอัสมีรี  แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เด็กช่วงอายุ 3 – 5 ปี เป็นช่วงที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป กองการศึกษาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 112 คน

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตน้อยทุกคน เนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้องให้ตัวบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นนโยบายเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป ในการนี้ จึงขออำนวยพรให้บัณฑิตน้อยทุกคนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นคง และความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติ ให้สมความตั้งใจทุกประการ

 

013 018 001 002 003 008 007 005 004 006 012 011 010 009 000 014 015 016 017

 

 

0

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Posted by:

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอเชิญประชาชนชาวตำบลกะลุวอเหนือ ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า “อถล” ตามโครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก

คุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตตำบลกะลุวอเหนือ มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ (สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัคร) เอกสารการรับสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน เวลาราชการ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073-542-038 ต่อ 108

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

0
Page 5 of 21 «...34567...»