โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตูแวมะ -​ สนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านคีรี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

Posted by:

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตูแวมะ -​ สนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านคีรี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

0

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”

Posted by:

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ดำเนินการจัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย โดย นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน

เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีในการ “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ หันมาให้ความสนใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสม หรือไม่มีการควบคุม จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียหายตามมา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้

000

001

002

003

004

005

006

008

009

010

011

012

013

014

015

0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

Posted by:

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่สนามฟุตบอลกลางประจำตำบลกะลุวอเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านบางมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด KALUWONUEA CUP 2018 ขึ้น โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงานต่อประธานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด KALUWONUEA CUP 2018 เป็นการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ด้าน นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า การพัฒนาประชากรให้มีศักยภาพสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่าง ๆ รอบด้านนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และใช้แนวทางที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ประชากรมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา และมีจิตวิญญาณที่ดีงาม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบร่มเย็น และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งการแข่งขันกีฬาจะประสบความสำเร็จเป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมเข้าแข่งขันและผู้ชมได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่อย่างตั้งใจและได้มาตรฐานทางด้านการกีฬา นักกีฬาจะต้องเล่นด้วยสปิริต แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ภายใต้กติกาและความมีน้ำใจ กรรมการตัดสินก็ทำหน้าที่อย่างสุจริต ยุติธรรม และได้มาตรฐาน ผู้ชมผู้เชียร์ก็ทำหน้าที่ของตนอย่างสร้างสรรค์ มุ่งสร้างความสามัคคีเป็นที่ตั้ง

 

โดยพิธีเปิดได้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามประเภทประชาชนในเขตตำบลกะลุวอเหนือ ระหว่างทีมบ้านบางมะนาว กับทีมบ้านตือลาฆอปาลัส และทีมบ้านปูลากาป๊ะ กับทีมนากอฮูแต

 

000

001

002

003

004

005

006

007

008

009

37218424_475988716155209_6034583240205926400_n

37222518_475988169488597_7115849876973289472_n

37243106_475986949488719_3305939149248266240_n

37258097_475987862821961_5233293482671472640_n

37276623_475987146155366_4710989128349515776_n

37276693_475987576155323_2213606108335964160_n

37294473_475987362822011_9212886496971849728_n

37336510_475987812821966_5052669436197076992_n

0

กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Posted by:

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมเคารพธงชาติ ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการเก็บขยะ 2 ข้างทาง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี พรัอมนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นกิจกรรมที่สำคัญโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการรวมพลังของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเขา ด้วยความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละเช่นนี้ ถือเป็นการกระทำความดีอย่างหนึ่ง ด้วยหัวใจ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม รวมทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง

 

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้ดำเนินกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชานในพื้นที่ สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ครูนักเรียน และประชาชนร่วมกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะ โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม

 

018
 
017
 
016
 
015
 
014
 
013
 
012
 
011
 
010
 
009
 
008
 
007
 
006
 
005
 
004
 
003
 
002
 
001
 
000

0
Page 4 of 23 «...23456...»