งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

Posted by:

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้กล่าวรายงานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมรองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร และตำรวจ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมะฮัสตี มะแซสะอิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิด กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กๆ
ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยมีคำขวัญว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนา จึงได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ เสริมทักษะ ความรู้ความสามารถของเด็ก เช่น การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การเล่นเกมต่างๆ มีซุ้มกิจกรรมของโรงเรียนนราสิกขาลัย ซุ้มวิทยาลัยชุมชนและซุ้มหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงระเบียบวินัยที่มีต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการแสดงออก การเข้าสังคมใหม่ๆได้อย่างมั่นใจรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งจะแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อไปเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

00 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

0

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ

Posted by:

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2561 นับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ท่านนายกฯ ได้ให้ความสำคัญอันดับต้นๆ ในการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 9 ม.ค. 2561 ห้องประชุมธรรมภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. อีหม่ามและครูสอนตาดีกา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เป็นท้องถิ่นที่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากร และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน จนทำให้พื้นที่ไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณขยะได้ในอนาคต ซึ่ง
การอบรมครั้งนี้ ได้เชิญคุณโสภิตา จันทมณีโชติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส มาให้ความรู้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในครังเรือนอย่างถูกวิธี ให้ทราบถึงผลกระทบของขยะอันตรายต่อสุขภาพ การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาภาวะโลก รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบ้านต่อไป

000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

0

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ชายหาดอ่าวมะนาว โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ และมีของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งมีอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม แจกเด็กที่ได้เข้าร่วมงาน จึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียง นำบุตร หลาน เข้าร่วมงานกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

0

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำพักนอน (โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

Posted by:

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำพักนอน (โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่ วันที่ 3 -31 มกราคม 2561 สถานที่สมัคร ณ ร.ร.บ้านเขาตันหยงฯ ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำพักนอน

0

ขอเชิญชวนทุกท่านและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ 2561

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอเชิญชวนทุกท่านและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ทำความดี แก่แผ่นดินไทย โดยการแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะลงถัง เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษ

ขอเชิญชวนทุกท่านและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

0

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Posted by:

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เนื่องจากได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นำโดยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมรองนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และพนักงาน ได้ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 4,634 ชุด ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋องสำเร็จรูป น้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ สำหรับเป้าหมายของการมอบถุงยังชีพ เนื่องจากทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ทำการสำรวจในพื้นที่ และความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงสภาวะเกิดฝนตกหนักที่ผ่านมา จนพบว่า ประชาชนหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่ประชาชน ทุกหมู่บ้านในตำบลกะลุวอเหนือพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ ระดมกำลังทั้งแรงกายแรงใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกันขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปยังที่ปลอดภัย

00 24909654_1469121249874623_2634522001274123579_n 24862409_372853293135419_8613989682089154797_n 24852521_1469154473204634_4739691310369778890_n 24852357_1469121309874617_3773550630360864158_n 24852167_1469142719872476_7484750504718135581_n 24852134_1469142316539183_2971623222118566672_n 24796755_1469123006541114_6733077438168175603_n 24796703_1469123499874398_622890807947333285_n 24796638_1469157306537684_7077062633169287506_n 24796612_372854363135312_2384258708488619282_n 24796608_1469124959874252_8552342303116028545_n 24796272_1469071903212891_5052071556894340903_n 24775022_1469689639817784_4728272794900412129_n 24774960_1469722199814528_2786866341115636172_n 24774953_1469130369873711_5107660028503760461_n 24774797_372853769802038_3147736197179627376_n 24774713_1469121379874610_4731766374473576356_n 24312874_1469689713151110_2671227961461083844_n 24312719_1469122243207857_2509587283715916661_n 24312490_1469122816541133_3213992871838843931_n 24312417_1469121426541272_4962780354628254602_n 24312415_1469072876546127_9218412653814551952_n 24312379_1469130999873648_2824083535510083979_n 24301335_372855536468528_7976110162212319464_n 24301286_1469071916546223_4012731657168290017_n 24301265_1469071746546240_4477983162413440159_n 24301139_1469142626539152_5734582746116369687_n 24300995_372855423135206_1258521352304730361_n 24300956_1469131126540302_6626946293021784445_n 2583506 2583327 2583160 10102 10101 991 662 223 221 121 111 013 012 009 006 005 003 001 00 24909654_1469121249874623_2634522001274123579_n 24862409_372853293135419_8613989682089154797_n 24852521_1469154473204634_4739691310369778890_n 24852357_1469121309874617_3773550630360864158_n 24852167_1469142719872476_7484750504718135581_n 24852134_1469142316539183_2971623222118566672_n 24796703_1469123499874398_622890807947333285_n 24796755_1469123006541114_6733077438168175603_n 24796638_1469157306537684_7077062633169287506_n 24796612_372854363135312_2384258708488619282_n 24796608_1469124959874252_8552342303116028545_n 24796272_1469071903212891_5052071556894340903_n 24775022_1469689639817784_4728272794900412129_n 24774960_1469722199814528_2786866341115636172_n 24774953_1469130369873711_5107660028503760461_n 24774797_372853769802038_3147736197179627376_n 24774713_1469121379874610_4731766374473576356_n 24312874_1469689713151110_2671227961461083844_n 24312719_1469122243207857_2509587283715916661_n 24312490_1469122816541133_3213992871838843931_n 24312417_1469121426541272_4962780354628254602_n 24312415_1469072876546127_9218412653814551952_n 24312379_1469130999873648_2824083535510083979_n 24301335_372855536468528_7976110162212319464_n 24301286_1469071916546223_4012731657168290017_n 24301265_1469071746546240_4477983162413440159_n 24301139_1469142626539152_5734582746116369687_n 24300995_372855423135206_1258521352304730361_n 24300956_1469131126540302_6626946293021784445_n 2583506 2583327 2583160 10102 10101 991 662 223 221 121 111 013 012 009 006 005 003 001

0

โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

Posted by:

โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”
วันพุธ ที่ 22 พฤษจิกายน 2560 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยนายประภัสสร ตุนาคุณ เลขานุการนายก นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นายไพสิฐ นรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พยุง ตามโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ปลูกต้นพยุงในบริเวณสำนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรในสังกัดส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

0
Page 4 of 19 «...23456...»