โครงการอบรมอาบน้ำศพและการจัดการศพ ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2561 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้มอบหมายให้ นายอัสอารี แลหะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาบน้ำศพและการจัดการศพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และหลังจากนั้นท่านนายกยังได้มอบใบประกาศนียบัตร ซึ่งได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมอาบน้ำศพและการจัดการศพ
การอาบน้ำให้ศพ การห่อศพ การละหมาดญะนาซะอ (ละหมาดให้ศพ) และการฝังศพถือเป็น ฟัรฎกิฟายะฮ ซึ่งหากมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากชาวมุสลิมได้ทำหน้าที่แล้ว กลุ่มอื่นๆ ก็จะพ้นจากบาปไปด้วย แต่หากทุกคนละเลยไม่มีใครกระทำ ก็จะรับบาปกันทุกคน ถ้าผู้ตายเป็นผู้ชาย ผู้ที่ควรเป็นผู้อาบน้ำให้กับศพมากที่สุดก็คือผู้ที่ได้รับการสั่งเสียจากผู้ตายเองให้เป็นผู้อาบน้ำให้ หากไม่มีการสั่งเสียจากผู้ตาย ผู้อาบน้ำควรเป็นญาติสนิท เช่น บิดาของผู้ตายเพราะเป็นผู้ที่มีความผูกพันกับผู้ตายมากที่สุด ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการศพมากกว่าลูก รองลงมาก็คือลูกชาย และลำดับต่อมาก็คือญาติผู้ใกล้ชิดตามลำดับความใกล้ชิด ถ้าผู้ตายเป็นผู้หญิง ผู้ที่ควรเป็นผู้อาบน้ำให้กับศพผู้ตายมากที่สุดคือผู้ที่ได้รับการสั่งเสียจากผู้ตายเอง ( ในหมู่ผู้หญิงด้วยกัน ) ให้เป็นผู้อาบน้ำให้ หากไม่มีการสั่งเสียจากผู้ตาย ผู้อาบน้ำเป็นญาติสนิท เช่น มารดาของผู้ตาย รองลงมาคือลูกสาว ลำดับต่อมาก็คือญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดตามลำดับ ซึ่งในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถอาบน้ำศพและจัดการศพได้ถูกต้อง เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการอาบน้ำศพตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นการอนุรักษ์และเสริมสร้างประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ต่อไป ซึ่งได้รับความรู้จากนายมรรคตา ดอแม โต๊ะอีหม่าม บ้านนากอฮูแต หมู่ที่ 2
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0

กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

Posted by:

กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อให้ปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันดินโลก มีความสวยงามเป็นสีเหลืองสวยงาม และเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ตามมติองค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยจะร่วมกันเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจึงได้จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองขึ้น โดยคำนวณระยะเวลาการออกดอกอยู่ในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะทำให้ต้นปอเทืองออกดอกสีเหลืองอร่ามไปทั่วพื้นที่เพาะปลูก

TBS_0411

TBS_0415

TBS_0418

TBS_0354

TBS_0360

TBS_0372

TBS_0375

TBS_0380

TBS_0384

TBS_0386

TBS_0387

TBS_0390

TBS_0396

TBS_0402

TBS_0407

TBS_0409

0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางภายใน หมู่ที่ 2 บ้านค่าย -สายป่าช้าจีน-บ้านค่าย -สายบ้านกูแบซือปะ-บ้านนากอฮูแต หมู่ที่ 2 บ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Posted by:

-ดาวน์โหลดที่นี่

0

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.2 (ขนาด 51-80 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม)​ จำนวน 1 หลัง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 บ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ

Posted by:

-ดาวน์โหลดที่นี่

0
Page 2 of 22 12345...»