โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายชลประทาน – สี่เลน หมู่ที่ 13 บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

Posted by:

โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายชลประทาน – สี่เลน หมู่ที่ 13 บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,480.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)

 

เปิดอ่านไฟล์
0

โครงการปรบปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวเขา-บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6

Posted by:

โครงการปรบปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวเขา-บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,655 เมตร หนา 0.05 เมตร ทต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือกำหนด)
0

ราคากลาง ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนากอฮูแต หมู่ที่ 2 บ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Posted by:

ราคากลาง ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนากอฮูแต หมู่ที่ 2 บ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
0

โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

Posted by:

โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านบูกิจอ่าวมะนาว หมู่ที่ 12 ตำบลกะลุวอเหนือ ขนาด 15.00×30.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ ขนาด 3.00×6.50 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
2. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ ขนาด 4.00×8.00 เมตร (รายละเอียดตามปริรมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

 

เปิดอ่านไฟล์
0

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

Posted by:

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
0

โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

Posted by:

โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

0
Page 19 of 22 «...101718192021...»